2020 година нè отуѓи, нè затвори, нè затресе, нè спушти на земја, нè забави, но и ни отвори простор да се подзамислиме и во однос на самите себе, и во однос на другиот и во однос на природата, но...
Ако на ученикот не му ја разбудиш љубопитноста, патувањето низ образовниот процес ќе му биде како возење во автомобил  што мора да биде туркан зашто моторот не запалил. Бавно, неинтересно, клаустофобично и со мал дострел. Дали моторот ќе запали,...
Ја ре­о­ткри­ва­ме, се оду­ше­ву­ва­ме на сво­ја­та зем­ја и зак­лу­чу­ва­ме де­ка сме за­тру­па­ле и сме на­пра­ви­ле не­вид­ли­ва ед­на огром­на пла­ни­на од мож­но­сти и сме за­пу­сти­ле мно­гу­број­ни пре­де­ли пол­ни со по­тен­ци­јал во кои ре­ал­но и не­ма ус­ло­ви за жи­вот  за­што не...