За­мис­ле­те сушен предел на кој се обидуваат да опстојат две племиња. Ако едното племе открие нов извор со вода, ова сознание се претвора во негова компетитивна предност за преживување на тој терен. Оваа важна информација племенскиот поглавар не само...
По десетте дена поминати во Барселона, неколку работи ми станаа кристално јасни. Искус­тво­то што го добив во шармантното ресторанче во маалото на работ на ту­ри­стич­ка­та метропола во текот на последните три дена, не можеше да се спореди со искус­тво­то...
Ко­га пред осум-девет години го задвижувавме „Лице в лице“ се најдов во круг на бизнисмени на тренинг за развој на бизнис, свесна дека развивам социјално претпријатие и точно знам што сакам да постигнам со него како влијание во општеството,...
2020 година нè отуѓи, нè затвори, нè затресе, нè спушти на земја, нè забави, но и ни отвори простор да се подзамислиме и во однос на самите себе, и во однос на другиот и во однос на природата, но...
Ако на ученикот не му ја разбудиш љубопитноста, патувањето низ образовниот процес ќе му биде како возење во автомобил  што мора да биде туркан зашто моторот не запалил. Бавно, неинтересно, клаустофобично и со мал дострел. Дали моторот ќе запали,...
Ја ре­о­ткри­ва­ме, се оду­ше­ву­ва­ме на сво­ја­та зем­ја и зак­лу­чу­ва­ме де­ка сме за­тру­па­ле и сме на­пра­ви­ле не­вид­ли­ва ед­на огром­на пла­ни­на од мож­но­сти и сме за­пу­сти­ле мно­гу­број­ни пре­де­ли пол­ни со по­тен­ци­јал во кои ре­ал­но и не­ма ус­ло­ви за жи­вот  за­што не...