Жи­ве­е­ме во ера на софистицирана технологија, време кога дигитализацијата не само што го до­стиг­на својот врв, туку и за време на пандемијата беше неверојатно корисна алатка во бор­ба­та за зачувување на јавното здравје. Таа се покажа како ефикасна алатка, која...
ЕВН како одговорна компанија ги презема сите неопходни активности за заштита на ретките и загрозени видови птици што се гнездат или ја прелетуваат електродистрибутивната мрежа и со тоа го намалуваат на минимум ризикот од нивно гинење, но и обезбедуваат...
Актуелната состојба може да се претвори во позитивна можност за повеќе насочено создавање нови туристички производи и за интензивно промовирање на вредностите на активниот туризам и на потенцијалот на Македонија да ги задоволи ваквите пазарни потреби и трендовиФотофрафии: Ненад...
Едукативниот центар за зачувување на природата во Негрево го собра на едно место сето знаење за регионот околу реката Брегалница нудејќи содржини за деца, млади и за возрасни Знаете ли дека подрачјето на сливот на реката Брегалница е главен и...
Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН Македонија влијае врз предизвиците на недостиг од стручен кадар во областа на еле­ктро­тех­ни­ка­та и на намалување на невработеноста во земјава.Про­гра­ма­та за дуално образование,...

Поттикни мир!

0
ДЕТСКАТА АМБАСАДА „МЕЃАШИ“ СО КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРЕДНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА Дали живееме во мир? Што е мир за секој/a од нас? Како го препознаваме? Чија одговорност е мирот? Како да градиме подобро општество за сите? Како да...
Из­лож­бе­ни­от цен­тар „Ма­тка“ е единс­твен еду­ка­ти­вен цен­тар во зем­ја­ва на­ме­нет за си­те ге­не­ра­ции што се за­ни­ма­ва со те­ми од енер­ге­ти­ка­та ЕВН ка­ко кул­ми­на­ци­ја на сво­ја­та дол­го­роч­на стра­те­ги­ја за ин­ве­сти­ра­ње во обра­зо­ва­ни­е­то, во 2017 го­ди­на го отво­ри Из­лож­бе­ни­от цен­тар „Ма­тка“. Еду­ка­ци­ја пре­ку...
На­ша­та зем­ја е со­вр­ше­но по­зи­ци­о­ни­ра­на за про­из­водс­тво на со­лар­на енер­ги­ја. Еден ки­ло­ват ин­ста­ли­ран ка­па­ци­тет на фо­то­вол­та­ик мо­же да про­из­ве­де до 1500 kWh еле­ктрич­на енер­ги­ја го­диш­но, што е за 300-400 kWh по­ве­ќе од европ­ски­от про­сек Ма­ке­до­ни­ја има 280 сон­че­ви де­но­ви во...