Првите резултати на социјалното менторство дојдоа само неколку месеци по завршувањето на тренинзите за социјалните ментори во земјава, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и во Албанија. Пренесуваме дел од нив, со верба дека  ќе инспирираме и ќе покажеме дека,...
Сте­фан Ива­нов­скиМи­рос­лав Дра­га­нов Ка­ко актив­ни чле­но­ви на за­ед­ни­ца­та „Гло­бал Шеј­перс“, ини­ци­ја­ти­ва на Свет­ски­от еко­ном­ски фо­рум, за вре­ме на пан­де­ми­ја­та ги пот­тик­нав­ме ко­ле­шки­те и ко­ле­ги­те од на­ши­от раз­гра­нок во Скоп­је за­ед­нич­ки да соз­да­де­ме ви­зии за раз­во­јот на Скоп­је и на Ма­ке­до­ни­ја...
Ол­га Рајчиќ и Бојан Китановиќ На­ма­ле­ни приходи, зголемени трошоци, изгубени работни места, намалена бизнис-актив­ност, се дел од негативните ефекти што станаа секојдневие за многумина. Пандемијата ја истак­на потребата од финансиска писменост. Токму нивото на финансиска писменост на ед­на личност може...
„Ме прашуваат - која е деловната логика зад одржливоста? Одговарам, зар имаме друга опција?!“  –  Кеј Вид, „Унилевер“ Автор на текст: Небојша Илијевски  Не постои друга опција, освен одржлив бизнис​. За жал, сѐ уште се однесувавме како да постои, како да имаме...
Срцевината на нашата слаба економија и низок животен стандард е нашиот менталитет, т.е. нашата култура. Доколку македонските граѓани / компании сакаат да ги достигнат своите највисоки амбиции и цели, ние мораме да ја коригираме културата. Без да го постигнеме...
„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....
Пандемијата ќе остави долгорочни последици за економскиот развој, јавниот долг, вработувањата и благосостојбата на човештвото. Сето ова, пак, ќе ги продлабочи климатските и социјалните кризи што и пред пандемијата ја загрозуваа планетава.  Ако се остават овие проблеми без реакција,...
Ка­пи­та­лиз­мот, во сог­лас­ност со сво­јот кон­цепт, при­сво­ју­ва ра­бо­ти што не би­ле дел од по­стој­на­та па­зар­на ди­на­ми­ка и, отка­ко ќе ги прог­ла­си за свои, при­сво­е­ни­те „до­бра“ ги тре­ти­ра ка­ко сто­ка со ко­ја тр­гу­ва и од неа соз­да­ва вред­ност. Де­нес, но­ви­от...
Овозможување колибарски планински туризам во Малешевијата.Ова е главната интенција на младата Душица Крстеска, која реши во Берово, сред богатиот биодиверзитет, да создаде туристичка понуда многу поинаква од таа на која сме навикнале досега. Идејата беше препозната и наградена во...
Во ата­рот на се­ло­то Го­див­је, во оп­шти­на Де­бр­ца, сре­де мо­за­и­кот ни­ви се на­о­ѓа­ат и тие на семејството на прет­при­е­мач­ка­та Бо­ја­на Ѓу­ров­ска, ко­ја одг­ле­ду­ва ле­ко­ви­ти и аро­ма­тич­ни бил­ки, од кои по­тоа изра­бо­ту­ва ши­ро­ка па­ле­та про­из­во­ди - од тин­кту­ри, ча­е­ви, кре­мови...