„Ме прашуваат - која е деловната логика зад одржливоста? Одговарам, зар имаме друга опција?!“  –  Кеј Вид, „Унилевер“ Автор на текст: Небојша Илијевски  Не постои друга опција, освен одржлив бизнис​. За жал, сѐ уште се однесувавме како да постои, како да имаме...
Срцевината на нашата слаба економија и низок животен стандард е нашиот менталитет, т.е. нашата култура. Доколку македонските граѓани / компании сакаат да ги достигнат своите највисоки амбиции и цели, ние мораме да ја коригираме културата. Без да го постигнеме...
„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....
Пандемијата ќе остави долгорочни последици за економскиот развој, јавниот долг, вработувањата и благосостојбата на човештвото. Сето ова, пак, ќе ги продлабочи климатските и социјалните кризи што и пред пандемијата ја загрозуваа планетава.  Ако се остават овие проблеми без реакција,...
Ка­пи­та­лиз­мот, во сог­лас­ност со сво­јот кон­цепт, при­сво­ју­ва ра­бо­ти што не би­ле дел од по­стој­на­та па­зар­на ди­на­ми­ка и, отка­ко ќе ги прог­ла­си за свои, при­сво­е­ни­те „до­бра“ ги тре­ти­ра ка­ко сто­ка со ко­ја тр­гу­ва и од неа соз­да­ва вред­ност. Де­нес, но­ви­от...
Овозможување колибарски планински туризам во Малешевијата.Ова е главната интенција на младата Душица Крстеска, која реши во Берово, сред богатиот биодиверзитет, да создаде туристичка понуда многу поинаква од таа на која сме навикнале досега. Идејата беше препозната и наградена во...
Во ата­рот на се­ло­то Го­див­је, во оп­шти­на Де­бр­ца, сре­де мо­за­и­кот ни­ви се на­о­ѓа­ат и тие на семејството на прет­при­е­мач­ка­та Бо­ја­на Ѓу­ров­ска, ко­ја одг­ле­ду­ва ле­ко­ви­ти и аро­ма­тич­ни бил­ки, од кои по­тоа изра­бо­ту­ва ши­ро­ка па­ле­та про­из­во­ди - од тин­кту­ри, ча­е­ви, кре­мови...
Со­стој­би­те во на­ша­та зем­ја по­вр­за­ни со ма­сов­но­то исе­лу­ва­ње на лу­ѓе­то, осо­бе­но на мла­ди­те, ка­ко и по­да­то­ци­те за ас­пе­кти­те по­вр­за­ни со жи­во­тот на мла­ди­от чо­век, ука­жу­ва­ат де­ка сме зем­ја што ка­ко да не е прив­леч­но и ква­ли­тет­но ме­сто за жи­ве­е­ње....
Ка­ко да не бе­ше до­вол­но го­лем пре­диз­вик се­којд­не­ви­е­то, па мо­ра­ше и пан­де­ми­ја да се слу­чи?! Пре­ку ноќ, мо­е­то се­мејс­тво ги за­гу­би вр­ски­те со над­во­реш­ни­от свет – поч­нав да ра­бо­там од до­ма, учи­ли­ште­то се за­тво­ри, гра­дин­ка­та се за­тво­ри, да­дил­ка­та што...
Еко­но­ми­ја­та ба­зи­ра­на на зна­е­ња е ид­ни­на­та за раз­вој на гра­до­ви­те, а кол­ку тие ќе би­дат атра­ктив­ни да прив­ле­чат биз­нис, за­ви­си од ус­ло­ви­те што ќе ги создадат. За­тоа, го­лем број гло­бал­ни гра­до­ви и ме­тро­по­ли се про­мо­ви­ра­ат ка­ко „зе­ле­ни“ и пре­ку...