За­ед­но со слободата на говорот, слободата на мислата е еден од основните постулати на демократијата. Еден од неславните трендови на денешнината е токму тоа што про­сеч­ни­от човек сѐ помалку ја користи оваа слобода и сѐ помалку размислува. Се пре­тво­ра...
„Лични финансии“ е процес на планирање и на управување со лични финансиски активности како што се генерирање приход, трошење, заштеда, инвестирање и заштита. Процесот на управување на личните финансии може да се сумира во буџет или финансиски план. Овде...
Филозофијата на управување на синџирот на снабдување динамично се менува. Развива полиња на дејствување во согласност со актуелните трендови на пазарот. Кога еколошките проблеми се закануваат дека ќе го променат начинот на животот на луѓето, се развиваат т.н. зелени...
Живееме во изобилство и сè што ќе посакаме ни е на само еден клик од нас. Научени сме вниманието и љубовта да ги искажуваме преку материјални купени продукти. Научени сме да купиме нова техника кога старата ќе се расипе,...
Првите резултати на социјалното менторство дојдоа само неколку месеци по завршувањето на тренинзите за социјалните ментори во земјава, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и во Албанија. Пренесуваме дел од нив, со верба дека  ќе инспирираме и ќе покажеме дека,...
Сте­фан Ива­нов­скиМи­рос­лав Дра­га­нов Ка­ко актив­ни чле­но­ви на за­ед­ни­ца­та „Гло­бал Шеј­перс“, ини­ци­ја­ти­ва на Свет­ски­от еко­ном­ски фо­рум, за вре­ме на пан­де­ми­ја­та ги пот­тик­нав­ме ко­ле­шки­те и ко­ле­ги­те од на­ши­от раз­гра­нок во Скоп­је за­ед­нич­ки да соз­да­де­ме ви­зии за раз­во­јот на Скоп­је и на Ма­ке­до­ни­ја...
Ол­га Рајчиќ и Бојан Китановиќ На­ма­ле­ни приходи, зголемени трошоци, изгубени работни места, намалена бизнис-актив­ност, се дел од негативните ефекти што станаа секојдневие за многумина. Пандемијата ја истак­на потребата од финансиска писменост. Токму нивото на финансиска писменост на ед­на личност може...
„Ме прашуваат - која е деловната логика зад одржливоста? Одговарам, зар имаме друга опција?!“  –  Кеј Вид, „Унилевер“ Автор на текст: Небојша Илијевски  Не постои друга опција, освен одржлив бизнис​. За жал, сѐ уште се однесувавме како да постои, како да имаме...
Срцевината на нашата слаба економија и низок животен стандард е нашиот менталитет, т.е. нашата култура. Доколку македонските граѓани / компании сакаат да ги достигнат своите највисоки амбиции и цели, ние мораме да ја коригираме културата. Без да го постигнеме...
„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....