Административните обврски се дел од секоја работна позиција, но планирањата и подготовките треба да им помогнат на наставниците во реализација на наставата и тие се прават во согласност со националната програма, но и со условите во кои работат наставниците....
Ивана Маринчек За жал, за менталното здравје најчесто зборуваме само кога го ставаме во контекст на ментална болест, а не како составен дел од вкупната добросостојба на човековото живеење „Здравје е состојба на целосна физичка, ментална и социјална добросостојба, а не...