„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....
ИНТЕРВЈУ СО МОХАМЕД ЈУНУС, НОБЕЛОВЕЦ Се претворивме во погрешни, во себични луѓе. И ова е насоката што економијата ни помогна да ја создадеме за себе. Најдобрата одлука во моментов е да не се вратиме назад. Ни треба свет со три...
Теоретските основи за човековите права во образованието се солидно поставени, но проблемот настанува кога тоа што го учат децата не го гледаат во вистинскиот живот, а со самото тоа, не се ниту способни, ниту расположени да се изборат за...
Серијата ни покажа дека сме заситени од информации за тоа како живеат политичарите, кои закони ги прекршиле и за што се осомничени. Тоа и така постојано го читаме во медиумите. Понекогаш е потребно да дознаеме кои сме ние и...
Во чии раце се алатките за „поправање“ на расипаниот механизам за заштита на работничките и на човековите права, кој, очигледно, откажува во услови на поголема глобална криза, како што е актуелнава – кај работодавците, кај работниците, кај владата, кај...
Преку приказните на неколку продавачи на уличното списание за одржлив развој „Лице  в лице“, пренесуваме кои се надминатите предизвици во поглед на нивната социјална инклузија, обезбедување и примена на тоа што значи човекови права, но и елементи каде што...
Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту достапен лекар...  Сето ова се одразува на женското сексуално и репродуктивно здравје...
РЕПОРТАЖА ЗА ТОА ШТО НЕ МОЖЕМЕ ДА ГО ПРОЧИТАМЕ ВО ВООБИЧАЕНИТЕ МЕДИУМИ  Не е лесно за жителите да ја напуштат Газа, нивното право на слободно движење е ограничено и често е предмет на арбитрарни одлуки без соодветно објаснување. Тие знаат...
Ако са­ка­ме да ка­же­ме де­ка на­ше­то учи­ли­ште е со­вре­ме­но, тоа мо­ра да ста­не учи­ли­ште на фил­мот, те­ле­ви­зи­ја­та, ра­ди­о­то, ин­тер­не­тот, на актив­но и ин­те­ра­ктив­но уче­ње, на фле­кси­бил­на ор­га­ни­за­ци­ја, на на­ста­ва на раз­лич­ни ни­воа на сло­же­ност и по мер­а на уче­ни­кот Ми­рос­лав...
Во воспитно-образовниот процес во предучилишните установи, детето ги поставува темелите на идната личност, создава пријателски односи на толеранција и почитување на различностите со другите деца и возрасните, учи да биде кооперативно и да ги почитува различните мислења. Авторка на текст:...