Тоа што сите граѓани треба да го знаат во врска со приватноста на интернет е дека кликнувањето на копчето „се согласувам“, при инсталирање апликација или отворање профил на социјалните мрежи, има иста законска важност како ставање потпис на хартиен...
ИНТЕРВЈУ СО МОХАМЕД ЈУНУС, НОБЕЛОВЕЦ Се претворивме во погрешни, во себични луѓе. И ова е насоката што економијата ни помогна да ја создадеме за себе. Најдобрата одлука во моментов е да не се вратиме назад. Ни треба свет со три...
Серијата ни покажа дека сме заситени од информации за тоа како живеат политичарите, кои закони ги прекршиле и за што се осомничени. Тоа и така постојано го читаме во медиумите. Понекогаш е потребно да дознаеме кои сме ние и...
Во чии раце се алатките за „поправање“ на расипаниот механизам за заштита на работничките и на човековите права, кој, очигледно, откажува во услови на поголема глобална криза, како што е актуелнава – кај работодавците, кај работниците, кај владата, кај...
Кога родителот во подолг временски период се бори за да опстане, му се уништува и најмалиот атом на задоволство од живеењето. Тој се гаси, станува автомат, не успева да понуди ништо друго, освен гола егзистенцијална филозофија, нерегулиран афект, автоматска...
Теоретските основи за човековите права во образованието се солидно поставени, но проблемот настанува кога тоа што го учат децата не го гледаат во вистинскиот живот, а со самото тоа, не се ниту способни, ниту расположени да се изборат за...
Преку приказните на неколку продавачи на уличното списание за одржлив развој „Лице  в лице“, пренесуваме кои се надминатите предизвици во поглед на нивната социјална инклузија, обезбедување и примена на тоа што значи човекови права, но и елементи каде што...
Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту достапен лекар...  Сето ова се одразува на женското сексуално и репродуктивно здравје...
РЕПОРТАЖА ЗА ТОА ШТО НЕ МОЖЕМЕ ДА ГО ПРОЧИТАМЕ ВО ВООБИЧАЕНИТЕ МЕДИУМИ  Не е лесно за жителите да ја напуштат Газа, нивното право на слободно движење е ограничено и често е предмет на арбитрарни одлуки без соодветно објаснување. Тие знаат...
Ако са­ка­ме да ка­же­ме де­ка на­ше­то учи­ли­ште е со­вре­ме­но, тоа мо­ра да ста­не учи­ли­ште на фил­мот, те­ле­ви­зи­ја­та, ра­ди­о­то, ин­тер­не­тот, на актив­но и ин­те­ра­ктив­но уче­ње, на фле­кси­бил­на ор­га­ни­за­ци­ја, на на­ста­ва на раз­лич­ни ни­воа на сло­же­ност и по мер­а на уче­ни­кот Ми­рос­лав...