Спортот носи универзална димензија за создавање вредности што го менуваат општеството, развиваат национална кохезија, ја афирмираат демократијата, ги остваруваат човековите права и слободи, ја засилуваат економијата и ја поттикнуваат заштитата на здравјето на граѓаните. Треба да послужи како позитивен...
Фотографии: Кристина ЗатуровскаИлустрација: Лирим Хоџа Навредите или говорот на омраза против луѓето со вишок килограми, особено жените, е многу присутна појава во нашето општество. Често се случува овие лица да се нарекуваат  со навредливи зборови како што се: дебела, крава,...
Фотографии: Кристина Затуровска „Ненормален, ретардиран, ментален, идиот, имбецил, нездрав, будала, за гревота...“Ова се само дел од зборовите што ги користиме во секојдневната комуникација без трошка совест дека ќе повредат некого. На работа, во маркет, на улица, во секојдневната комуникација „во...
Ја имаме привилегијата денес да читаме за настаните додека тие се случуваат, но, од друга страна, вестите станаа опасна информација и понекогаш кријат стапица. Денес се води битка против лажните вести и на овој фронт се чини како да...
Знаете ли зошто птиците пеат цело време? Затоа што им е убаво кога летаат, затоа што се слободни. Тоа чувство горе, тие перспективи се поинакви од сѐ што доживуваме секојдневно- вели Љубомир Нетков од „ZeroGravity“,  здружение што нуди летови...
Соочени со погубните ефекти што неконтролираниот развој на масовниот туризам ги остава врз локалната заедница и животната средина, светските влади, како и Светската туристичка организација, сфатија дека е време за вклучување на алармот и дека туризмот како економска гранка...
„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­ка­на­та што ја но­си ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја“, ве­ли...
- Научив дека улогата на социјалниот ментор е да биде како птица. Таа може да зумира и да одзумира. Таа е врската меѓу небото (можностите) и земјата - вели социјалната менторка Ема Тодоровска од Aсоцијацијата за истражување, комуникации и...
Авто­ма­ти­за­ци­ја­та, во тандем со економската криза предизвикана од пандемијата на ковид–19, пре­диз­ви­ку­ва двојна главоболка за работниците во светот.Ка­ко што предупредува извештајот  за иднината на работните места, изработен од Светскиот еко­ном­ски форум (СЕФ / WEF), како дополнение на актуелните проблеми...
„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....