Знаете ли зошто птиците пеат цело време? Затоа што им е убаво кога летаат, затоа што се слободни. Тоа чувство горе, тие перспективи се поинакви од сѐ што доживуваме секојдневно- вели Љубомир Нетков од „ZeroGravity“,  здружение што нуди летови...
Соочени со погубните ефекти што неконтролираниот развој на масовниот туризам ги остава врз локалната заедница и животната средина, светските влади, како и Светската туристичка организација, сфатија дека е време за вклучување на алармот и дека туризмот како економска гранка...
„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­ка­на­та што ја но­си ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја“, ве­ли...
- Научив дека улогата на социјалниот ментор е да биде како птица. Таа може да зумира и да одзумира. Таа е врската меѓу небото (можностите) и земјата - вели социјалната менторка Ема Тодоровска од Aсоцијацијата за истражување, комуникации и...
Авто­ма­ти­за­ци­ја­та, во тандем со економската криза предизвикана од пандемијата на ковид–19, пре­диз­ви­ку­ва двојна главоболка за работниците во светот.Ка­ко што предупредува извештајот  за иднината на работните места, изработен од Светскиот еко­ном­ски форум (СЕФ / WEF), како дополнение на актуелните проблеми...
„Модерното ропство“ и профитирањето со штетно влијание не е бизнис. Компанија откажа соработка со нашите текстилни фабрики не само поради солидарноста со нашите работнички, туку најмногу поради бизнис и правен ризик. Ќе се откажат и ќе проговорат и други....
ИНТЕРВЈУ СО МОХАМЕД ЈУНУС, НОБЕЛОВЕЦ Се претворивме во погрешни, во себични луѓе. И ова е насоката што економијата ни помогна да ја создадеме за себе. Најдобрата одлука во моментов е да не се вратиме назад. Ни треба свет со три...
Теоретските основи за човековите права во образованието се солидно поставени, но проблемот настанува кога тоа што го учат децата не го гледаат во вистинскиот живот, а со самото тоа, не се ниту способни, ниту расположени да се изборат за...
Серијата ни покажа дека сме заситени од информации за тоа како живеат политичарите, кои закони ги прекршиле и за што се осомничени. Тоа и така постојано го читаме во медиумите. Понекогаш е потребно да дознаеме кои сме ние и...
Во чии раце се алатките за „поправање“ на расипаниот механизам за заштита на работничките и на човековите права, кој, очигледно, откажува во услови на поголема глобална криза, како што е актуелнава – кај работодавците, кај работниците, кај владата, кај...