ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ЧИТАЛНИЦА Ноќта на 9 ноември 1938 година, трупите на Хитлер ги опустошиле домовите на Евреите во Германија, а излозите на околу 7500 дуќани биле искршени и улиците биле покриени со стакло. Оттука и името „Кристална ноќ“ или...

Скршениот сад

0
Ати­ли­ја, Бо­ко и Анул се со­браа кај ви­да­рот Гоф и му по­ма­гаа да зго­тви ру­чек. За­тоа што мом­чи­ња­та на­бр­гу поч­наа да се рас­пра­ва­ат за тоа кој е по­па­ме­тен, ста­ре­цот ре­ши ба­рем да ги стив­не со ед­на за­га­доч­на при­каз­на. Во...
Ако вла­сти­те доз­на­ат де­ка не­ко­ја ком­па­ни­ја пра­ви ре­зер­ви од ми­ли­о­ни ма­ски че­кај­ќи го ви­стин­ски­от миг за да ги про­да­де, со таа ком­па­ни­ја не тре­ба да има ни­ка­кви пре­го­во­ри, ту­ку ма­ски­те, ед­но­став­но, тре­ба да би­дат кон­фи­ску­ва­ни Ра­бо­ти­те се мно­гу по­зап­ле­тка­ни: за­ка­на­та...