Луѓето со кои разговарав играат шах, пишуваат поезија, водат бизнис... И покрај тоа, тие живеат во земја во која постојано се стигматизирани. Верувам дека изведбата „Оклоп“, преку актерските монолози и вистинските интервјуа, ќе помогне да се поместат барикадите кај...
Сè за пристапниот туризам и како да дојдеме до него Што е првото нешто на кое помислувате кога избирате дестинација за вашето следно па­ту­ва­ње? Кои се неопходните работи што треба да ги понесете на патувањето? Кој ќе ве при­дру­жу­ва? Сигурно...
Интервју: Мартин Ангелов, косопственик на „О2 MR Coffee Bar“ Државата нѐ гледа само како бравари или шнајдери. Што ако не сакате да бидете бравар. Сте се родиле глув, ама не сакате да сте бравар... Таа тортура што ја наметнува државата...
Често, на работникот - лице со попреченост, не му се исплаќа целата сума што е субвенционирана од државата и најчесто, по истекот на субвенционираниот период – го губи работното место. Може да  се сретнеме и со позитивни примери, но...
Пандемијата на вирусот корона донесе големи промени во нашиот живот. Почесто сме дома, работиме и учиме преку компјутер и поретко се гледаме со нашите пријатели. Овие промени ги чувствуваме сите, но не секој од нас зборува за нив. Овој...
Со помош на антиретровирусната терапија, лицата што живеат со ХИВ можат да живеат сосема нормално, како и сите други, а вирусот не може да се пренесе дури ни по сексуален пат од лица што редовно ја примаат својата терапија....
„Са­ка мно­гу да се гу­шка... Са­ка да има и де­вој­ка еден ден“, „Ед­но­став­но, поч­ну­ва да си ги до­пи­ра ин­тим­ни­те де­ло­ви и јас не знам ка­ко да по­ста­пам. Не­ко­гаш знае и да се соб­ле­че во јав­ност“, „Се по­ја­ви пр­ва­та мен­стру­а­ци­ја...“,...
Не­на­деј­но­то за­тво­ра­ње на учи­ли­шта­та по­ра­ди пан­де­ми­ја­та пре­диз­ви­ка бра­но­ви низ це­ли­от свет отво­рај­ќи де­ба­ти за тоа во ко­ја на­со­ка тре­ба да се дви­жи обра­зо­ва­ни­е­то, кол­ку се под­го­тве­ни учи­ли­шта­та за уче­ње од да­ле­чи­на и да­ли, во во­нред­ни ус­ло­ви, има­ат ка­па­ци­те­ти за...