Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“. Во шесто или седмо одделение дел од момчињата во нашето одделение почнаа да ги допираат...
Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту достапен лекар...  Сето ова се одразува на женското сексуално и репродуктивно здравје...
Со­ли­дар­ност, при­до­нес за за­ед­ни­ца­та, под­др­шка, со­ра­бо­тка, здру­же­но и за­си­ле­но дејс­тву­ва­ње. Освен што се за­лож­би на за­дру­гарс­тво­то, овие еле­мен­ти се клуч­ни за зем­јо­дел­ки­те. Ру­рал­ни­те сре­ди­ни но­сат пре­диз­ви­ци, осо­бе­но за же­ни­те што жи­ве­ат та­му, а за­дру­гарс­тво­то се чи­ни ка­ко ед­но од...
Во про­сек, се­кое тре­то, а во мно­гу сре­ди­ни и се­кое вто­ро мом­че на 15 го­ди­ни во Ма­ке­до­ни­ја го де­ли мис­ле­ње­то де­ка де­вој­чи­ња­та тре­ба да се на­со­чат да би­дат до­бри мај­ки и со­пру­ги, ме­сто да те­ра­ат ка­ри­е­ра, од­нос­но де­ка та­тко­то...