#Седисидома и читај ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

Поддршката сега е повеќе од потребна!

Претплати се!

За Лице в лице

„Лице в лице“ е улично списание за одржлив развој, кое излегува во Македонија од септември 2012 година, и го промовира моделот на социјално претприемништво.

Продавачи 
на списанието се претставници од најранливите слоеви во општеството, кои се обучуваат за продажба од страна на тим на платформата „Лице в лице“. Половина од сумата на списанието оди за продавачот, а половина за печатење и за активности кои го подобруваат животот на маргинализираните групи.

содржина на последниот број

06

Лице в лице со Махмуд Садик 
НАСМЕАНИОТ ЏОРДАН ОД УЛИЦИТЕ НА СКОПЈЕ

32

Низ призмата на режисерката на „Медена земја“, Тамара Котевска
НЕ ПОСТОИ ЈАС, ПОСТОИМЕ НИЕ, ЗАПАМЕТЕТЕ ГО ТОА!

44

Писмо до младиот јас
ЅВЕЗДАН ГЕОРГИЕВСКИ: ДА СЕ БИДЕ НОВИНАР, ПА НЕКА БОЛИ

Одбери претплата

претплати се
Претплати се

купи само еден број од списанието

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ НАШИТЕ ПРОДАВАЧИ

Секој има своја приказна, секој од нив максимално се труди

Сухамет Садик

Има 19 го­ди­ни и се гри­жи за це­ло­то се­мејс­тво – за ед­но­го­диш­ни­от син Џе­за­ир, за со­пру­га­та Аи­ри­ја, но и за мај­ка му, та­тко му и за по­ма­ли­те брат и се­стра. Си­те за­ед­но жи­ве­ат во две со­би во скоп­ска­та на­сел­ба Шу­то Ори­за­ри. „Ли­це в ли­це“, во мо­мен­тов е единс­твен из­вор на при­ход за не­го­во­то се­мејс­тво.

прочитај повеќе

Кате Велкова

Ај­вар, фе­фе­рон­ки и „Ли­це в ли­це“. Оваа есен тоа се три­те глав­ни за­дол­же­ни­ја и ужи­ва­ња на Ка­та Вел­ко­ва, про­да­вач­ка на на­ше­то улич­но спи­са­ние од „По­ра­ка Не­го­ти­но“ – Вол­ко­во. Ве­се­ла­та же­на, ко­ја че­сто го про­да­ва спи­са­ни­е­то за­ед­но со про­да­вач­ки­те Гор­де, Ана­бе­ла и Пе­пи, ве­ли де­ка пер­и­о­дов е мно­гу за­фа­те­на.

прочитај повеќе

Валентин Ракип

Ма­тич­ни­от број ме од­да­ле­чу­ва од со­нот да ста­нам го­твач
Јас сум од тие де­ца-фан­то­ми што ги ви­ка­ат. Не­у­ба­во чув­ство, гад­но ду­ри. Ка­ко да не по­сто­јам. Ако не ми из­ва­дат ма­ти­чен број, не­ма да мо­жам ни да се за­пи­шам во сред­но, а не­ма да мо­жам ни да ста­нам го­твач – ве­ли Ва­лен­тин, све­сен за при­чин­ско-пос­ле­дич­ни­те вр­ски на не­функ­ци­о­ни­ра­ње­то на си­сте­мот, кој тре­ба да му ги овоз­мо­жи ос­нов­ни­те чо­ве­ко­ви пра­ва

прочитај повеќе

Кристијан Марковски

Насмеаното, популарно лице на уличното списание
Секогаш е тука да помогне, да даде поддршка, да насмее и да орасположи. Родендените на членовите на тимот тој ги одбележува, прво со будење во седум часот наутро, со роденденска честитка што оди во радиоетер, а потоа со уникатен подарок, направен од вештите раце на неговата мајка Соња. Кико е момче што се грижи, покажува внимание и постојано сака да е во движење, да дејствува

прочитај повеќе

Половина од сумата
оди за продавачот

Во ваква состојба меѓу најпогодените и најизложени на лошите ефекти од COVID-19 се и продавачите на „Лице в лице“ – младинци од улица, бездомници, лица со пречки во развојот, социјално загрозени лица, кои што во моментов, како и нивните колеги ширум светот, не се во можност да бидат на своите работни места, но ниту да работат од дома.

прочитај повеќе